các sản phẩm thuộc dự án Thuận An Central Lake

Liền kề
5%

GLTT1406 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

4.392.000.000 VNĐ 4.161.855.997 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1507 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

3.825.000.000 VNĐ 3.616.607.730 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1803 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

4.392.000.000 VNĐ 4.161.881.922 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1804 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

4.392.000.000 VNĐ 4.161.881.922 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1807 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

4.995.000.000 VNĐ 4.757.979.188 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1811 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

4.392.000.000 VNĐ 4.161.881.922 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1902 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

3.996.000.000 VNĐ 3.787.607.730 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1917 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

7.560.000.000 VNĐ 7.154.961.949 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1919 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

8.640.000.000 VNĐ 8.222.810.094 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn
Liền kề
5%

GLTT1922 Thuận An Central Lake

Khu đấu giá 31ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội

7.560.000.000 VNĐ 7.154.961.949 VNĐ
 • 90 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2018
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết